Đỏm lỡm

Thổ mật tù

Bridelia retusa (L.) Spreng. (Cluytia retusa L.)

Họ Thầu dầu – Euphorbiaceae

Phân bố: Các tỉnh miền Trung.

Công dụng: Chữa tê thấp (vỏ thân).