Vừng đất

Artanema longifolium (L.) Vatke (Columnea longifolia L., Artanema Iongifolium Benth., Ourisianthuscaeruleus Bonati)

Họ Hoa mõm chó – Scrophularìaceae

Phân bố: Quảng Trị (Đèo Ai Lao), Khánh Hòa (Nha Trang), Bình Thuận (La Gi – Pho Tri) Đồng Nai (Định Quán, Bảo Chánh), An Giang (Châu Đốc).

Mùa hoa quả. Tháng 6 – 12.

Công dụng: Chữa thấp khớp, sỏi niệu đạo, ỉa chảy, giang mai, viêm đau mắt (rễ); thiếu năng mât (hạt)